ATEX: Co by firmy měly vědět o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Společnosti, které provádějí práce v nebezpečných prostorech, by měly znát směrnici ATEX, aby mohly ve svých provozech zavést ochranu proti výbuchu v souladu s právními předpisy.

Vybrané brýle AR lze používat i v zónách Ex

Co znamená ATEX?

ATEX je zkratka francouzského termínu pro prostředí s nebezpečím výbuchu: „Atmosphère Explosibles“. ATEX je zároveň zkratka pro označení pro Směrnice EU 2014/34/EU který se také nazývá ATEX 114.

Její první verze byla zveřejněna v roce 1994 jako 94/9/ES. Od 1. července 2003 však platí směrnice 2014/34/EU.

Směrnice EU upravuje uvádění na trh a provoz zařízení a ochranných systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zahrnuje elektrická a mechanická zařízení umístěná v nebezpečných prostorech, jakož i řídicí a regulační zařízení umístěná mimo tento prostor, ale ovlivňující zařízení a systémy v tomto prostoru.

Cílem těchto směrnic je chránit osoby, které pracují v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo které mohou být výbuchem zasaženy.

Na koho se směrnice ATEX vztahuje?

Směrnice se vztahuje na všechna zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu prodávaná na území EU od roku 2014.

Výrobci výrobků používaných v nebezpečných prostorech jsou odpovědní za dodržování předpisů. Vedle řady gadgetů se vyrábějí chytré telefony, tablety a chytré brýle s certifikací ATEX.

Zde najdete širokou nabídku výrobků s certifikací ATEX.

Kromě toho EU zveřejnila doplňkovou směrnici určenou uživatelům výbušných výrobků. Směrnice 99/92/ES (ATEX 137) obsahuje ustanovení týkající se zdraví a bezpečnosti pracovníků. Například nebezpečné oblasti musí být označeny výstražnými značkami nebo musí být v první řadě vymezeny nebezpečné zóny.

Obě směrnice byly převedeny do vnitrostátního práva. Vnitrostátní zákony a jejich podrobnosti mají přednost před nařízeními EU. V Německu jsou pro podniky z hlediska ochrany proti výbuchu důležité zejména následující vyhlášky:

  • Nařízení o průmyslové bezpečnosti
  • Nařízení o nebezpečných látkách
  • Vyhláška o výrobcích pro ochranu proti výbuchu

Kdy je nutná ochrana proti výbuchu?

Požadavky na ochranu proti výbuchu v podnicích vycházejí z nebezpečných zón a kategorií zařízení.

Nebezpečné zóny a třídy zařízení

Podniky jsou povinny zařadit pracovní oblasti do odpovídajících kategorií nebezpečnosti. Pro plyny platí zóny ohrožení 0, 1, 2, pro prach obdobně zóny 20, 21, 22. Nejvyšší stupeň ohrožení platí v zónách 0 a 20. Zde je výbušná směs přítomna po dlouhou dobu nebo dokonce trvale. V zónách 1 nebo 21 se předpokládá častý výskyt výbušné směsi, a proto je vyžadována vysoká úroveň ochrany. V zónách 2 a 22 existuje příležitostné riziko. V těchto oblastech je spíše nepravděpodobné, že by se vytvořila výbušná směs, nebo je riziko přítomno pouze po krátkou dobu.

V závislosti na zóně musí mít stroje, zařízení a nástroje různé vlastnosti. Podniky jsou zde povinny používat pouze zařízení povolené kategorie.

Přípustné teploty

Plyny a prachy mají různé teploty vznícení. Pro zajištění bezpečného provozu směrnice stanovuje maximální povrchové teploty zařízení. Rozlišuje se šest teplotních tříd. Na jednotkách musí být uvedeny příslušné teplotní třídy, aby je firmy mohly používat v příslušné zóně v oblasti Ex.

Jaké prvky by měla ochrana proti výbuchu obsahovat?

Bez ohledu na plnění zákonných povinností lze opatření na ochranu proti výbuchu rozdělit do tří úrovní. Podniky by je měly zavádět v sestupném pořadí od nejvyšší úrovně účinnosti (primární ochrana) po nejnižší úroveň (terciární ochrana), aby byla zajištěna co největší bezpečnost práce pro zaměstnance.

Primární ochrana proti výbuchu

Cílem těchto opatření je zabránit riziku výbuchu nebo je snížit, například nahrazením potenciálně výbušné látky látkou nevýbušnou nebo používáním látek pouze v nevýbušném stavu. Dalšími opatřeními může být pravidelné čištění pracovního prostředí od potenciálně výbušných látek nebo přerušení přívodu vzduchu k látce.

Sekundární ochrana proti výbuchu

Cílem sekundární ochrany proti výbuchu je eliminovat zdroje vznícení, jako jsou jiskry nebo plameny. To zahrnuje použití speciálního nářadí s certifikací ATEX. Volba zařízení a strojů hraje roli například i při dodržování povrchových teplot uvedených ve směrnicích.

Terciární ochrana proti výbuchu

Terciární ochrana proti výbuchu nastupuje, pokud nelze provést jiná opatření nebo pokud neposkytují dostatečnou ochranu. Jejich cílem je omezit škody, které může výbuch způsobit. Terciární ochrana proti výbuchu zahrnuje nevýbušnou konstrukci. Dalšími opatřeními jsou potlačení výbuchu nebo odpojení výbuchu.

Co je třeba zohlednit při výběru zařízení a strojů do nebezpečných prostor?

Výrobci zařízení a ochranných systémů, na které se vztahuje směrnice ATEX, jsou povinni uvést, pro které nebezpečné zóny jsou jejich výrobky vhodné.

Společnosti by měly zajistit, aby výrobky, které používají v nebezpečných prostorech, měly certifikaci ATEX od oficiálního a schváleného orgánu. Například v Německu je takovým orgánem TÜV. Její testování splňuje nejen směrnice ATEX, ale je také uznáváno jako certifikace IECEx (systém Mezinárodní elektrotechnické komise pro certifikaci podle norem týkajících se zařízení pro použití ve výbušných atmosférách).

Kromě toho musí výrobci ke svým výrobkům přiložit ES prohlášení o shodě pro oblast Ex, které potvrzuje, které požadavky na ochranu jsou splněny. Výrobky musí mít označení CE.

Ve společnosti ALEGER jsou všechny výrobky vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu takto označeny a mají platnou certifikaci ATEX.

Výběr našich nejlepších produktů s certifikací ATEX AR

Chcete se dozvědět více o používání výrobků ATEX? Pak zavolejte.